آزمایشگاه‌های جیرفت

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام خمینیجیرفتجیرفت بلوار امام خیابان شفا
بیمارستان کاشانیجیرفتجیرفت - خیابان پرستار
دکتر ایرانمنشجیرفتخیابان شهید رجایی – کوچه شماره 1
مرکزیجیرفتجیرفت خیابان شفا جنب بیمارستان امام خمینی
مرکزیجیرفتمیدان امام
پاتوبیولوژی امام رضا (ع )جیرفتجیرفت - خیابان شهید رجائی ـ مجتمع پزشکان ثامن الائمه
پاتوبیولوژی دکتر وطن خواهجیرفتجیرفت خیابان شهید رجایی کوچه شماره 1
تشخیص طبی عمومی دکتر شریعتیجیرفتجیرفت - خیابان شهید رجائی کوچه 3 سمت راست - مجتمع پزشکان نبی اکرم (ص)
مرکز بهداشتی درمانی اسفندقهجیرفتجیرفت -اسفندقه
مرکز بهداشتی درمانی دولت ابادجیرفتجیرفت -شهرک دولت اباد
مرکز بهداشتی درمانی ساردوئیهجیرفتجیرفت -ساردوئیه
مرکز بهداشتی درمانی محمدابادجیرفتجیرفت -محمداباد
مرکز بهداشتی درمانی ده پیشجیرفتجیرفت -ده پیش