آزمایشگاه‌های جویبار

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان حاج عزیزیجویباربیمارستان حاج عزیزی
دکتر رستم نژادجویبارخیابان امام
مرکز بهداشتجویبارجویبار - کلاگر محله-درمانگاه مرحوم توکلی-آزمایشگاه مرکزی
درمانگاه امام رضا (ع)جویبارجویبار - میدان سپاه - درمانگاه امام رضا (ع)
مرکز بهداشت لاریمجویبارجویبار-لاریم
مرکز بهداشت سروکلاجویبارجویبار-سروکلا
مرکز بهداشت سروکلاجویبارجویبار-سروکلا
درمانگاه کوثر ( مهرگان )جویبارجویبار - خیابان امام خمینی - روبروی آموزش و پرورش - درمانگاه کوثر ( مهرگان )
بیمارستان حاج عزیزی جویبارجویبارجویبار - بیمارستان حاج عزیزی جویبار