آزمایشگاه‌های جهرم

نام آزمایشگاهشهرآدرس
پاتوبیولوژی دکتر سید علی هاشمیجهرمخیابان 22 بهمن - چهارراه بهارستان
دکتر هوشمندجهرمخیابان 22 بهمن - جنب فرمانداری
کلینیک استاد مطهریجهرمخیابان استاد مطهری
اسماعیل آبادجهرممرکزبهداشتی درمانی اسماعیل آباد
باغ کبیرجهرممرکز بهداشتی درمانی باغ کبیر
بهجانجهرمسیمکان- مرکز بهداشتی درمانی بهجان
خاورانجهرممرکز بهداشتی درمانی خاوران
آسیب شناسی تشریحی وبالینی دکترزارعجهرمخیابان 22 بهمن کوچه 18
پاتوبیولوژی دکتر فرخ نیاجهرمخیابان 22 بهمن کوچه 4
شهر خفرجهرمشهر خفر
مرکزی معاونت بهداشتی (علمی تحقیقاتی غفوری)جهرممیدان معلم
دوزهجهرمبخش سیمکان -مرکز بهداشتی درمانی دوزه
دکتر علی رازقیجهرمجهرم - خیابان 22بهمن- کوچه شماره 10- ساختمان پزشکان الماس
قطب آبادجهرممرکز بهداشتی درمانی قطب آباد