آزمایشگاه‌های جم

نام آزمایشگاه شهر آدرس
رازی جم جم جم خیابان رازی ساختمان پزشکان رازی