آزمایشگاه‌های جلفا

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکزبهداشتی ودرمانی جلفاجلفاجلفا - خ امام - مرکزبهداشتی ودرمانی شبانه روزی جلفا
مرکزبهداشتی ودرمانی سیدالشهداجلفاهادیشهر - خ امام - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی سیدالشهدا
مرکزبهداشتی ودرمانی سیه رودجلفاجلفا - سیه رود - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی سیه رود