آزمایشگاه‌های جاجرم

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز شوقانجاجرمجاجرم- شهر شوقان- مرکزبهداشتی درمانی
مرکزبهداشت شهرستان جاجرمجاجرمجاجرم- بیمارستان جوادالائمه -آزمایشگاه مرکز بهداشت
بیمارستان جواد الائمه جاجرمجاجرمبیمارستان جواد الائمه جاجرم