آزمایشگاه‌های تویسرکان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان ولیعصر (عج)تویسرکانتویسرکان - بلوار شهید بهشتی - آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر (عج)
درمانگاه اشترانتویسرکاناشتران- درمانگاه بهداشتی درمانی
درمانگاه سرکانتویسرکانسرکان- درمانگاه بهداشتی درمانی
درمانگاه فرسفجتویسرکانفرسنج- درمانگاه بهداشتی درمانی
دکتر صابونیتویسرکانتویسرکان - خیابان شهید باهنر - شمارم 34
مرکزیتویسرکانمیدان فرشید- مرکز بهداشت
نوینتویسرکانخیابان شهید باهنر
درمانگاه تامین اجتماعی تویسرکانتویسرکانتویسرکان خیابان حافظ غربی کوچه رز
مرکزبهداشت فرسفجتویسرکانفرسفج مرکز بهداشت
مرکز بهداشت اشترانتویسرکاناشتران مرکز بهداشت
مرکز بهداشت مرکزی تویسر کانتویسرکانتویسرکان میدان فرشید
مهدیهتویسرکانتویسرکان خیابان باهنر کوچه مهدیه آزمایشگاه مهدیه