آزمایشگاه‌های تنکابن

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دکتر ستودهتنکابنتنکابن - عباس آباد -خیابان امام - جنب بهداری -ساختمان آرین
فارابیتنکابنتنکابن - خیابان امام خمینی طبقه فوقانی بانک سامان
مرکز بهداشت 2تنکابنخیابان علامه
مرکزی بهداشتی تنکابنتنکابنتنکابن - ستاد مرکزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان
مرکز بهداشت نشتارودتنکابنمرکز بهداشتی درمانی نشتارود
ازمایشگاه پاتوبیولوژی دریاتنکابنتنکابن-خرم اباد-جنب-بانک سپه
تشخیص پزشکی دانشتنکابنتنکابن - خیابان امام خمینی (ره)-کوچه دکتر مسلم بهادری -آزمایشگاه دانش
پاستورتنکابنتنکابن - خیابان علامه - آزمایشگاه پاستور
پارستنکابنتنکابن - میدان شهید شیرودی -جنب آموزش و پرورش - آزمایشگاه پارس
پاتوبیولوژی دکتر نبویتنکابنتنکابن - خیابان فرهنگ - آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نبوی
بیمارستان شهید رجائیتنکابنتنکابن بیمارستان شهید رجائی
سلیمان آبادتنکابنتنکابن- سلیمان آباد
تنکابنتنکابنتنکابن - خیابان امام خمینی (ره) - ساختمان امین - آزمایشگاه تنکابن
دکتر آذربو - دکتر ستودهتنکابنتنکابن- خ امام- روبروی بانک سپه- کوچه دکتر مسلم بهادری- ساختمان صیادیان
تامین اجتماعیتنکابنتنکابن - درمامگاه تامین اجتماعی