آزمایشگاه‌های تربت حیدریه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز چخماقتربت حیدریهچخماق
مرکز قلعه آقا حسنتربت حیدریهروستای قلعه آقا حسن
بیمارستان تامین اجتماعی (رازی)تربت حیدریهجاده کمربندی- بلوار 22 بهمن- بیمارستان تامین اجتماعی (رازی)
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخیابان کاشانی - بلوار پرستار - روبروی پارک کاشانی
خیامتربت حیدریهخیابان فردوسی جنوبی- فردوسی 56
دکتر رجب زادهتربت حیدریهخیابان فردوسی جنوبی - فردوسی 43
دکتر ابریشمیتربت حیدریهخیابان فردوسی جنوبی- فردوسی-کوچه شیر چهارسوق - مجتمع شفا
دکتر سلیمانیتربت حیدریهخیابان فردوسی جنوبی- فردوسی 62
مرکز بهداشتی درمانی بایگتربت حیدریهروستای بایگ - مرکز بهداشتی درمانی بایگ
مرکز بهداشتی درمانی رباط سنگتربت حیدریهجلگه رخ- روستای سرهنگ - مرکز بهداشتی درمانی سرهنگ
مرکز بهداشتی درمانی سرهنگتربت حیدریهجلگه رخ- روستای سرهنگ- مرکزبهداشتی درمانی سرهنگ
مرکز بهداشتی درمانی کدکنتربت حیدریهبخش کدکن- مرکز بهداشتی درمانی کدکن
مرکز بهداشتی درمانی نسرتربت حیدریهروستای نسر