آزمایشگاه‌های تربت جام

نام آزمایشگاهشهرآدرس
المهدیتربت جامخیابان المهدی میدان مرکزی
دکتر قائمیتربت جامخیابان المهدی 8-
آزادهتربت جامتربت جام -روستای آزادده
خیر آبادتربت جامتربت جام - روستای خیر آباد
مرکز موسی آبادتربت جامتربت جام -موسی آباد
پاستورتربت جامتربت جام
مرکز 1 شهری تربت جامتربت جامخیابان اقبال لاهوری-مرکز بهداشت شماره یک
مرکز 3 شهری تربت جامتربت جامخیابان فرهنگیان- مرکز شماره 3 بهداشتی درمانی
مرکز صالح آبادتربت جامصالح آباد -مرکز بهداشتی درمانی
مرکز نیل آبادتربت جامنیل آباد-مرکز بهداشتی درمانی
مرکز نصر آبادتربت جامنصر آباد- مرکز بهداشتی درمانی
مرکز کاریز نوتربت جامکاریز نو -مرکز بهداشتی درمانی
مرکز سمیع آبادتربت جامسمیع آباد-مرکز بهداشتی درمانی
مرکز 4شهری تربت جامتربت جامبوستان معلم-جنب مزار شهدای گمنام