آزمایشگاه‌های تاکستان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
ابوریحانتاکستانتاکستان-خیابان امام خمینی -روبروی شهرداری-بن بست اول
بیمارستان تاکستانتاکستانخیابان شهید رجایی – بیمارستان تأمین اجتماعی
شفاتاکستانروبروی شهرداری – پلاک 334
مرکزیتاکستاناول میدان 15 خرداد – خیابان فکوری
پارستاکستانخیابان امام خمینی-ساختمان پزشکان توحید
بیمارستان تامین اجتماعی تاکستانتاکستانتاکستان-خیابان شهیدرجایی
مرکز بهداشتی درمانی یحیی آبادتاکستانتاکستان - یحیی آباد
مرکز بهداشتی درمانی نیکویهتاکستانتاکستان - نیکویه
مرکز بهداشتی درمانی نهاوندتاکستانتاکستان - نهاوند
مرکز بهداشتی درمانی نرجهتاکستانتاکستان -نرجه
مرکز بهداشتی درمانی ضیاء آبادتاکستانتاکستان - ضیاءآباد
مرکز بهداشتی درمانی صادق آبادتاکستانتاکستان - صادق آباد
مرکز بهداشتی درمانی تاکستانتاکستانتاکستان -خیابان شهیدفکوری- بالاتر از بلوارشهیدبهشتی
مرکز بهداشتی درمانی اسفرورینتاکستانتاکستان - اسفرورین
مهرتاکستانتاکستان- خیابان امام خمینی - کوچه عندلیب-پلاک 17254
سل مرکز بهداشتتاکستانتاکستان -خیابان شهیدفکوری- بالاترازبلوارشهیدبهشتی