آزمایشگاه‌های بیرجند

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دکتر حقیقیبیرجندطالقانی 12
تحقیقات دانشگاهبیرجندخ غفاری- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-آزمایشگاه تحقیقات
مرکز بهداشتبیرجندخ معلم چهار راه بهداری
بیمارستان بوعلیبیرجندخیابان ارتش
بیمارستان شهید رحیمیبیرجندخیابان پاسداران بیمارستان شهید رحیمی
پاتو بیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)بیرجندخیابان طالقانی
پاتوبیولوژی شفابیرجندخیابان طالقانی
پاتوبیولوژی بیمارستان ولی عصر (عج)بیرجندخیابان غفاری
پاتوبیولوژی پیشگامبیرجندخیابان طالقانی-خیابان مفتح
پارسبیرجندطالقانی 11
پویابیرجندطالقانی 12
درمانگاه شهداءبیرجندخیابان طالقانی
دکتر پاک نهادبیرجندطالقانی 10
رفرانسبیرجندخ مدرس -خ شهید کاوه جنب اورژانس 115
کیمیابیرجندطالقانی3
مرکز بهداشتی درمانی خنگبیرجندبیرجند -روستای خنگ
مرکز بهداشتی درمانی خوسفبیرجندخوسف
مرکز بهداشتی درمانی شاخنبیرجندروستای شاخن
مرکز بهداشتی درمانی شهری 2بیرجندروبروی قلعه
میکروبیولوژی پاستوربیرجندطالقانی 12
ازمایشگاه دکتراصحاب یمینبیرجندخیابان طالقانی خیابان مفتح4 ازمایشگاه دکتراصحاب یمین
ازمایشگاه کلینیک ویژه دانشگاهبیرجندخیابان طالقانی بیمارستان امام رضا (ع)