آزمایشگاه‌های بیجار

نام آزمایشگاه شهر آدرس
درمانگاه تأمین اجتماعی بیجار خیابان امام (ره) – پشت مدرسه حجاب
ذاکر بیجار خیابان شهید اردلانی – روبروی بانک ملی
فاضل بیجار خیابان توحید_چهاره ازادگان
بیمارستان امام حسین بیجار خیابان طالقانی
های مراکز بهداشتی بیجار خیابان امام
های مراکز بهداشتی بیجار خیابان توحید
های بهداشتی بیجار بیجار- یاسوکند