آزمایشگاه‌های بوکان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر عباسی بوکان بلوار کردستان
شفا بوکان بلوار کردستان
بهار بوکان بلوار کردستان
بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان بوکان-بلوارشهدا-بیمارستان دکترقلی پور
تأمین اجتماعی بوکان بلوار جمهوری اسلامی
مرکز بهداشت بوکان بلوار کردستان
دکترامینی بوکان بوکان بوکان-بلوارکردستان-کوچه اریای 3-ساختمان پزشکان بهار-طبقه همکف
پاتوبیولوژی مدیا بوکان بوکان-بلوارکردستان-روبروی داروخانه ذکریا
مرکز بهداشتی درمانی ستادی بوکان بوکان
مرکز بهداشتی درمانی سیمینه بوکان بوکان
ستادی مرکز بهداشت بوکان بوکان بلوار کردستان