آزمایشگاه‌های بوانات

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان ولیعصر (عج)بواناتبوانات
مرکز بهداشت شهریبواناتخیابان گلزار شهداء
ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی مزایجانبواناتبوانات - مزایجان
مرکز بهداشتی درمانی روستایی باغ صفابواناتباغ صفا
مرکز بهداشتی درمانی روستایی کره ایبواناتکره ای
مرکز بهداشتی درمانی روستایی هرایجانبواناتفرایجان
مرکز بهداشتی درمانی شهری بواناتبواناتبوانات-خیابان گلزار