آزمایشگاه‌های بوانات

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) بوانات بوانات
مرکز بهداشت شهری بوانات خیابان گلزار شهداء
ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی مزایجان بوانات بوانات - مزایجان
مرکز بهداشتی درمانی روستایی باغ صفا بوانات باغ صفا
مرکز بهداشتی درمانی روستایی کره ای بوانات کره ای
مرکز بهداشتی درمانی روستایی هرایجان بوانات فرایجان
مرکز بهداشتی درمانی شهری بوانات بوانات بوانات-خیابان گلزار