آزمایشگاه‌های بهار

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکزیبهاربهار - ابتدای خیابان امام خمینی - آزمایشگاه ولی عصر
ولیعصر (عج)بهارمیدان امام
درمانگاه شماره 1بهارلالجین- درمانگاه شماره 1- کوچه بهداری
درمانگاه شماره 2بهارصالح آباد- ورودی شهر صالح آباد- درمانگاه شماره 2
مرکز بهداشت لالجینبهارلالجین در مانگاه شماره 1 کوچه بهداری
بیمارستان آیت اله بهاریبهاربهار.بلوار کشاورز
بیمارستان آیت اله بهاریبهاربهار.بلوار کشاورز
مرکز بهداشت صالح ابادبهارصالح اباد ورودی شهر درمانگاه شماره 2
مرکزی مرکز بهداشت بهاربهاربهار خیابان شهید زارعی در مانگاه شماره 3