آزمایشگاه‌های بهار

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکزی بهار بهار - ابتدای خیابان امام خمینی - آزمایشگاه ولی عصر
ولیعصر (عج) بهار میدان امام
درمانگاه شماره 1 بهار لالجین- درمانگاه شماره 1- کوچه بهداری
درمانگاه شماره 2 بهار صالح آباد- ورودی شهر صالح آباد- درمانگاه شماره 2
مرکز بهداشت لالجین بهار لالجین در مانگاه شماره 1 کوچه بهداری
بیمارستان آیت اله بهاری بهار بهار.بلوار کشاورز
بیمارستان آیت اله بهاری بهار بهار.بلوار کشاورز
مرکز بهداشت صالح اباد بهار صالح اباد ورودی شهر درمانگاه شماره 2
مرکزی مرکز بهداشت بهار بهار بهار خیابان شهید زارعی در مانگاه شماره 3