آزمایشگاه‌های بناب

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امامبناببناب – میدان معلم – بلوار رسالت
مهربناببناب – خیابان امام – اول کوی سعید
مرکزبهداشت بناببناببناب - خ امام - چهارراه بسیج - کوی اکبر آباد - آزمایشگاه مرکزبهداشت بناب
دکتر وکیلی بناببناببناب خیابان دانشجو ساختمان پزشکان اسعدی