آزمایشگاه‌های بشرویه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان شفابشرویهمیدان بسیج - بلوار جهاد سازندگی
مرکز بهداشتبشرویهبشرویه مرکز بهداشت شهرستان