آزمایشگاه‌های بستان آباد

نام آزمایشگاهشهرآدرس
شفابستان آبادبستان آباد – خیابان امام – میدان مولوی – ساختمان موسوی
بهاربستان آبادبستان آباد – بلوار 29 بهمن
مرکز بهداشت بستان آبادبستان آبادبستان آباد-جاده ترانزیتی تبریز-بیمارستان استاد شهریار
بیمارستان استاد شهریار بستان آبادبستان آبادورودی جاده تبریز