آزمایشگاه‌های بردسیر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان قائمبردسیربردسیر -خیابان آزادگان - بیمارستان قائم (عج) بردسیر
مرکز بهداشتی درمانی شماره 2بردسیرخیابان آزادگان
مرکز بهداشتی، و درمانی قلعه عسکربردسیرقلعه عسکر مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی، و درمانی گلزاربردسیرگلزار مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی، و درمانی لاله زاربردسیرلاله زار مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی نگاربردسیرنگار – مرکز بهداشتی درمانی
ولیعصر (عج)بردسیربلوار 22 بهمن – کوچه نواب
مرکزبهداشتی درمانی شهیدیاوریبردسیربردسیر -بلوار 22بهمن
مرکزی مرکز بهداشت بردسیربردسیربردسیر - خیابان شهید غلام حسین پور - مرکز بهداشت بردسیر