آزمایشگاه‌های بردسکن

نام آزمایشگاهشهرآدرس
ظاهر آبادبردسکنبردسکن - ظاهر آباد
شفا(بردسکن)بردسکنمیدان مرکزی
مرکز شهری انابدبردسکنمرکز بهداشت شهرستان
مرکز شهری بردسکنبردسکنخیابان طالقانی - آزمایشگاه مرکزی