آزمایشگاه‌های برازجان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان 17 شهریوربرازجانمیدان شهید چمران
بیمارستان 17 شهریوربرازجانمیدان شهید چمران
بیمارستان 17 شهریوربرازجانمیدان شهید چمران
بیمارستان 17 شهریوربرازجانمیدان شهید چمران
بیمارستان 17 شهریوربرازجانمیدان شهید چمران
دیبرازجانخیابان شهید چمران