آزمایشگاه‌های بانه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بانهبانهخیابان صلاح الدین ایوبی
مرکز بهداشت بانهبانهچهار راه اداره برق
های بهداشتیبانهروستای آرمرده شهرستان بانه
پاتوبیولوژی دکتر حکیمیبانهخیابان صلاح الدین ایوبی ساختمان پزشکان شفا
بیمارستان صلاح الدین ایوبیبانهخ_ صلاح الدین ایوبی
های بهداشتیبانهبانه-آرمرده
های بهداشتیبانهبانه-کانی سور