آزمایشگاه‌های بافق

نام آزمایشگاهشهرآدرس
رازیبافقخیابان وحشی بافقی
مرکز بهداشتی درمانی بساببافقبساب
مرکز بهداشت شماره 2بافقخیابان وحشی بافقی
مرکز بهداشتی درمانی آسفیجبافقبهاد باد آسفیج
مرکز بهداشتی درمانی بهابادبافقبهادباد- خیابان اصلی
مرکزی سنگ آهنبافقآهن شهر- بهداری
مرکزی سنگ آهنبافقآهن شهر- بهداری
ولیعصر (عج) بافقبافقخیابان وحشی بافقی