آزمایشگاه‌های بافت

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان کاشانیبافتخیابان امام
دکتر شفیعیبافتخیابان طالقانی شرقی
مرکز بهداشتی درمانی خبربافتخبر
مرکزیبافتبافت -بلوارامام خمینی -بیمارستان قدیمی کاشانی
مرکز بهداشتی و درمانی دشتاببافتبافت - دشتاب
مرکز بهداشتی و درمانی شاهمارانبافتبافت - شاهماران
مرکز بهداشتی و درمانی گوغربافتبافت - گوغر
وابستگی سازمانی : بهداشتی-سطح 1بافتبافت -بلوار امام خمینی -بیمارستان قدیم کاشانی
کرمان -آزمایشگاه درمانگاه تامین اجتماعیبافتبافت - خیابان امام
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیاءبافتبافت- خیابان امام - بیمارستان خاتم النبیاء
کرمان -پاتوبیولوژی حکیمبافتبافت خیابان طالقانی ابتدای خیابان نواب
مرکز بهداشتی درمانی بزنجانبافتبافت -بزنجان
مرکز بهداشتی درمانی صوغانبافتبافت -صوغان