آزمایشگاه‌های ایرانشهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان ایران ایرانشهر جاده بمپور
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) ایرانشهر خیابان بلوچ
پاستور ایرانشهر خیابان نورجنوبی - روبروی داروخانه پاستور
رازی ایرانشهر خیابان نور - روبروی مرکز تأمین اجتماعی
رفرانس ایرانشهر غریب آباد
مرکز دامن ایرانشهر دامن _درمانگاه دامن -آزمایشگاه
مرکز جلگه چاه هاشم ایرانشهر ایرانشهر روستای چاه هاشم مرکز بهداشتی درمانی
مرکز جلگه چاه هاشم ایرانشهر ایرانشهر روستای چاه هاشم مرکز بهداشتی درمانی
مرکز جلگه چاه هاشم ایرانشهر ایرانشهر روستای چاه هاشم مرکز بهداشتی درمانی
درمانگاه امام علی (ع) ایرانشهر ایرانشهر خیابان فردوسی درمانگاه امام علی (ع)
مرکز بمپور ایرانشهر بمپور- درمانگاه بمپور -آزمایشگاه
مرکز بهداشتی درمانی بزمان ایرانشهر ایرانشهر- روستای بزمان
مرکز گلمروتی ایرانشهر ایرانشهر- روستای گلمورتی
مرکز بهداشتی دامن ایرانشهر شهرستان دامن
مرکز بهداشتی دامن ایرانشهر شهرستان دامن
مرکز بهداشت ایرانشهر ایرانشهر خیابان غریب آباد