آزمایشگاه‌های ایجرود

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکزبهداشتی درمانی شهری زرین آبادایجرودایجرود-مرکز بهداشتی درمانی زرین آباد -جنب فوریتهای پزشکی