آزمایشگاه‌های ایجرود

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکزبهداشتی درمانی شهری زرین آباد ایجرود ایجرود-مرکز بهداشتی درمانی زرین آباد -جنب فوریتهای پزشکی