آزمایشگاه‌های اندیمشک

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام علی ( ع)اندیمشکجاده کمر بندی
جااردواندیمشکروستای جااردو مرکز بهداشتی درمانی روستایی
حسینیهاندیمشکحسینیه – مرکز بهداشتی درمانی حسینیه
درمانگاه تأمین اجتماعیاندیمشککوی شهداء زیباشهر
درمانگاه دکتر ایران زمیناندیمشکبلوار طالقانی – پ 3516
دکتر مجدی نسباندیمشکخیابان امام- جنب بانک ولیعصر (عج)
رازیاندیمشکخیابان امام خمینی (ره) نبش اسحاق روشن
کوی لوراندیمشکقلعه لور – مرکز بهداشتی درمانی قلعه لور
مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 شهریاندیمشکخیابان شهید دریکوند مرکز بهداشتی درمانی شماره 2
مرکز بهداشتی درمانی شماره یکاندیمشکخیابان طالقانی – نبش شریعتی – مرکز بهداشتی درمانی شماره یک
ازمایشگاه دکتر مجدی نسباندیمشکخیابان امام خمینی
پاتوبیولوژی سلامتاندیمشکخیابان طا لقانی- نرسیده به میدان امام- ساختمان پزشکی مهر
مرکزحسینیهاندیمشکحسینیه مرکزبهداشت
مرکزقلعه لوراندیمشکقلعه لورمرکزبهداشت شماره 5
مرکزقلعه لوراندیمشکقلعه لورمرکزبهداشت شماره 5
مرکزقلعه لوراندیمشکقلعه لورمرکزبهداشت شماره 5
بیمارستان امام علیاندیمشکجاده کمربندی