آزمایشگاه‌های اسکو

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکزبهداشتی ودرمانی ایلخچیاسکوجاده تبریز آذرشهر - ایلخچی - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی ایلخچی
شفااسکواسکو – خیابان امام – جنب داروخانه دکتر دانایی
مرکزبهداشتی ودرمانی ایلخچیاسکوجاده تبریز آذرشهر - ایلخچی - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی ایلخچی
بیمارستان اسکواسکواسکو-خ امام