آزمایشگاه‌های اسفراین

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام خمینیاسفراینخ امام رضا (ع)
تامین اجتماعیاسفرایناسفراین بلوار کشاورز
درمانگاه خیریهاسفراینامام خمینی(ره) -روبرو فروشگاه فرهنگیان
دکتر جاقوریاسفرایناسفراین خیابان امام رضا کوچه پزشکان
دکتر گلکاریاناسفرایناسفراین – خیابان امام
مرکز بهداشتاسفرایناسفراین-خیابان طالقانی- مرکز بهداشت شهرستان
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 2اسفرایناسفراین
مرکز باماسفرایناسفراین-روستای بام- مرکزبهداشتی درمانی
مرکز روئیناسفرایناسفراین-روستای روئین-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز سارمراناسفرایناسفراین-روستای سارمران- مرکز بهداشتی درمانی
مرکزشهری 2اسفرایناسفراین-میدان فرمانداری-مرکزبهداشتی درمانی شماره2
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی خانم دکتر مریم محمد نیا اولاسفرایناسفراین- خیابان امام رضا (ع)3- پلاک 95
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی خانم دکتر مریم محمد نیا اولاسفرایناسفراین- خیابان امام رضا (ع)3- پلاک 95
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی خانم دکتر مریم محمد نیا اولاسفرایناسفراین- خیابان امام رضا (ع)3- پلاک 95
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی خانم دکتر مریم محمد نیا اولاسفرایناسفراین- خیابان امام رضا (ع)3- پلاک 95
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی خانم دکتر مریم محمد نیا اولاسفرایناسفراین- خیابان امام رضا (ع)3- پلاک 95