آزمایشگاه‌های استهبان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام خمینیاستهبانبلوار قائم
مرکز بهداشتی درمانی شماره یکاستهبانخیابان قائم - درمانگاه شماره یک
مرکز بهداشتی درمانی روستایی خیراستهبانروستای خیر
مرکز بهداشتی درمانی شهری استهباناستهباناستهبان
مرکز بهداشتی درمانی شهری رونیز علیااستهبانبخش رونیز علیا
مرکز بهداشتی و درمانی شهری ایجاستهبانبخش ایج
پاتوبیولوژی دکتر شیخ الاسلامیاستهباناستهبان خیابان امام زاده پاساژ ولی عصر طبقه دوم