آزمایشگاه‌های اردل

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی کاجاردلاردل - روستای کاج
مرکز بهداشت شهرستان اردلاردلاردل
مرکز بهداشتی آلیکوهاردلاردل - روستای آلیکوه
مرکز بهداشتی سرخوناردلاردل - روستای سرخون
مرکز بهداشتی شلیلاردلاردل - روستای شلیل
مرکز بهداشتی لیرابیاردلاردل - روستای لیرابی
بیمارستان امام رضااردلاردل بیمارستان امام رضا
مرکز بهداشتی و درمانی اردلاردلاردل مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز بهداشتی و درمانی دشتکاردلاردل - روستای دشتک