آزمایشگاه‌های اردل

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی کاج اردل اردل - روستای کاج
مرکز بهداشت شهرستان اردل اردل اردل
مرکز بهداشتی آلیکوه اردل اردل - روستای آلیکوه
مرکز بهداشتی سرخون اردل اردل - روستای سرخون
مرکز بهداشتی شلیل اردل اردل - روستای شلیل
مرکز بهداشتی لیرابی اردل اردل - روستای لیرابی
بیمارستان امام رضا اردل اردل بیمارستان امام رضا
مرکز بهداشتی و درمانی اردل اردل اردل مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز بهداشتی و درمانی دشتک اردل اردل - روستای دشتک