آزمایشگاه‌های اردستان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان شهید بهشتیاردستاناردستان