آزمایشگاه‌های آق قلا

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان آل جلیل آق قلاآق قلاآق قلا- کیلومتر 2جاده بندر ترکمن
پاتوبیولوژی مهرگانآق قلاآق قلا - خ شهید رجایی - ک اتحاد یکم
لقمانآق قلاآق قلا- خ شهیدرجائی- بعد ازپمپ بنزین
مرکز بهداشت شهرستان آق قلاآق قلاآق قلا- خ امام خمینی - درمانگاه شماره 1
مرکز بهداشتی درمانی انبارالومآق قلاآق قلا- روستای انبار الوم- مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی عطا آبادآق قلاآق قلا - روستای عطا آباد