آزمایشگاه‌های آشتیان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام سجاد (ع)آشتیانآشتیان، خ شهید بهشتی
زینلی سیاوشان(روستایی)آشتیانآشتیان، روستای سیاوشان، مرکز بهداشتی درمانی زینلی
شهید کاشفیآشتیانآشتیان، بلوار شهدا، مرکز بهداشتی درمانی شهید کاشفی
امام محمد باقر کردیجان(روستایی)آشتیانآشتیان ، روستای کردیجان، مرکز بهداشتی درمانی امام محمد باقر کردیجان
مرکز بهاشتی و درمانی قدس گرکان (روستایی )آشتیانآشتیان، روستای گرکان، مرکز بهداشتی درمانی قدس گرکان