آزمایشگاه‌های آستارا

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دکتر سید حسین احمدیآستاراخیابان حکیم نظامی ـ ساختمان پزشکان سوسنگرد
دکتر پور یوسفآستاراخیابان حکیم نظامی تقاطع فارابی-روبروی اورژانس
بیمارستان دکتر بهشتیآستاراآستارا-خیابان حکیم نظامی
بیمارستان دکتر بهشتیآستاراآستارا-خیابان حکیم نظامی
مرکز بهداشتی و درمانی لوندویلآستاراآستارا -لوندویل - جنب پل -مرکز بهداشتی و در مانی لوندویل
آزمایش مرکز بهداشت آستاراآستاراآ ستارا تقاطع خ حکیم نظامی وفارابی
مرکز درمانی آستاراآستاراآستارا-خیابان مطهری-درمانگاه تامین اجتماعی