آزمایشگاه‌های آران و بیدگل

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان سیدالشهداءآران و بیدگلآران و بیدگل
دکتر مسعودی فریدآران و بیدگلخیابان شهید رجائی
مرکز بهداشت جوشقانآران و بیدگلجوشقان
مرکز بهداشت نوش‌آبادآران و بیدگلنوش‌آباد
بیمارستان رجایی(مرکزی) آران و بیدگلآران و بیدگلآران و بیدگل-جنب زایشگاه شهید رجایی
تشخیص طبی تامین اجتماعی آران و بیدگلآران و بیدگلآران و بیدگل میدان امام حسین
بهداشتی ابوزیدآبادآران و بیدگلابو زید آباد میدان امام حسین درمانگاه ابوزید آباد
بهداشت محیط و سل شبکه بهداشت آران وبیدگلآران و بیدگلآران وبیدگل بلوار امام شبکه بهداشت آران وبیدگل
مرکز بهداشتی درمانی جوادالائمه یزدلآران و بیدگلیزدل مرکزبهداشتی درمانی جوادالائمه
مرکز بهداشتی درمانی سفید شهرآران و بیدگلسفید شهر مرکزبهداشتی درمانی شماره 1 سفید شهر
مرکز بهداشتی درمانی نوش آبادآران و بیدگلنوش آباد مرکز بهداشتی درمانی شهید اخباری نوش آباد
تشخیص طبی وآسیب شناسی تشریحی و بالینی سینا - آران وبیدگلآران و بیدگلآران و بیدگل - خ شهداء زیرزمین درمانگاه فرهنگیان