آزمایشگاه‌های آذرشهر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان شهید مدنیآذرشهرآذرشهر- خیابان امام
پاستورآذرشهرخ امام
مرکزبهداشتی ودرمانی گوگانآذرشهرآذرشهر - گوگان - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی گوگان
مرکز بهداشتی ودرمانی شماره یکآذرشهرخیابان امام ،دربند شهید چمران ، مرکز شماره یک
ولیعصر آذرشهرآذرشهرآذرشهر خیابان امام کوچه حسنلو ساختمان دکتر نظری