آزمایشگاه‌های آبدانان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
ازمایشگاه شهرک هزارانیآبدانانشهرک هزارانی-مرکز بهداشتی درمانی
ازمایشگاه درمانگاه شماره 1آبدانانآبدانان-درمانگاه شماره 1
درمانگاه سرابباغآبدانانسرابباغ--مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت مورموریآبدانانمورموری-مرکز بهداشت
مرکز شماره 1 شهریآبدانانآبدانان
پاتوبیولوژی پارسآبدانانآبدانان -خیابان ولیعصر-میدان بسیج
بیمارستان رسول اکرم (ص)آبدانانبیمارستان حضرت رسول (ص)