آزمایشگاه‌های آبدانان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ازمایشگاه شهرک هزارانی آبدانان شهرک هزارانی-مرکز بهداشتی درمانی
ازمایشگاه درمانگاه شماره 1 آبدانان آبدانان-درمانگاه شماره 1
درمانگاه سرابباغ آبدانان سرابباغ--مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت مورموری آبدانان مورموری-مرکز بهداشت
مرکز شماره 1 شهری آبدانان آبدانان
پاتوبیولوژی پارس آبدانان آبدانان -خیابان ولیعصر-میدان بسیج
بیمارستان رسول اکرم (ص) آبدانان بیمارستان حضرت رسول (ص)