آزمایشگاه‌های آباده

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دکتر حجتیآبادهخیابان امام کوچه 32 درب اول سمت راست
بیمارستان امام خمینیآبادهخیابان امام خمینی
دکتر صدر احامیآبادهمیدان ولیعصر (عج)
مرکزیآبادهخیابان امام خمینی - کلینیک ولی عصر (عج)
تشخیص طبی دکتر صدرویآبادهمیدان ولیعصر
مرکز بهداشت درمانی خسرو شیرین ابادهآبادهآباده
مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیدکآبادهروستای بیدک
مرکز بهداشتی درمانی روستایی سورمقآبادهسورمق
مرکز بهداشتی درمانی شهری ایزدخواستآبادهایزدخواست
مرکز بهداشتی درمانی شهری آبادهآبادهآباده-خیابان امام خمینی-کلینیک امام حسین (ع)
مرکز بهداشتی درمانی شهری بهمنآبادهشهر بهمن
مرکز بهداشتی درمانی شهری صغادآبادهصغاد
مرکز بهداشتی درمانی شهری قائمیهآبادهآباده-خیابان سجاد
مرکز شماره یک شهری (فاطمیه)آبادهآباده
مرکز بهداشتی درمانیآبادهآباده خیابان امام خمینی