آزمایشگاه‌های آبادان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
اروند کنارآباداناروند کنار – درمانگاه والفجر
بیمارستان 17 شهریورآبادانشلیط – جنب پاسگاه
بیمارستان امام خمینیآبادانخ شهید منتظری
بیمارستان شهید بهشتیآبادانانتهای لاین یک احمد آباد
بیمارستان طالقانیآبادانفیهایستگاه 12-بلوارفیه-روبروی دانشگاه ازاد اسلامی
بیمارستان پاستورآبادانلاین 1 احمد آباد – روبروی بازار ماهی فروش های قدیم
درمانگاه دکتر صحتیآبادانخ امیری – کوچه برق بعد از مجتمع پزشکی شفاء
دکتر مساحآبادانخ- امیر کبیر - خ- کاشانی
دی کلینیک 8 شهریورآبادانسیلکین – جنب اداره پست مرکزی
رازیآبادانخ احمد آباد – لاین 1 اصلی – روبروی بانک صادرات
سیناآبادانخ امیر کبیر – خ پرویزی – پشت داروخانه سلامت نو
مرکز بهداشتآبادانلاین 15 احمد آباد
مرکز بهداشتی درمانی شهید باهنرآبادانکفیشه جنب سازمان آب
شهیدصادقیانآبادانلین 15 احمدآباد
دکتر حقیقت نژادآبادانخ-امیری-کوچه برق
مرکزشهیدباهنرآبادانکفیشه جنب سازمان آب