آزمایشگاه 22 بهمن

نام آزمایشگاه: 22 بهمن
مدیر: دکتر مهدی کریمی شهری
  آدرس: گناباد، خیابان ناصر خسرو
 تلفن تماس:
19-7229015
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.