آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی کاخک

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت درمانی کاخک
مدیر:
  آدرس: گناباد، کاخک-درمانگا ه مرکز بهداشت
 تلفن تماس:
0535737 – 2591
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.