آزمایشگاه درمانگاه تأمین اجتماعی

نام آزمایشگاه: درمانگاه تأمین اجتماعی
مدیر:
  آدرس: گناباد، خ شهدا-مرکز بهداشتی تامین اجتماعی
 تلفن تماس:
7253657
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.