آزمایشگاه بهار

نام آزمایشگاه: بهار
مدیر:
  آدرس: گناباد، گناباد .خ. ناصرخسرو
 تلفن تماس:
7228474
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.